Kanalizačné prípojky

Plánujete kanalizačnú prípojku ?

Poradíme, navrhneme riešenie a zrealizujeme prípojky z pozemku, alebo z miesta vyústenia vnútorných kanalizačný rozvodov nehnuteľnosti do vernej kanalizácie alebo žumpy.  Máme vlastné stroje a techniku takže prípojky zabezpečíme vrátane búracích a výkopových prác, dovozu a odvozu materiálu a odpadu, piesku a vrátane finálnej úpravy povrchu. Zabezpečujeme aj dovoz a výrobu septikov, žúmp a čističiek. 

Nitriansky kraj : 0911 / 462 752                     

Banskobystrický kraj : 0907/ 357 617


Navrhovanie a výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

 • síl unášajúcich odpadovú vodu:
  • gravitačné - odpadová voda odteká prirodzene po spádu potrubia, teda gravitačne
  • tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení předčerpána do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubie stokovej siete.
 • odvádzanie dažďových vôd:
  • jednotná - dažďovej vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami
  • delená - dažďovej vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť
   • splašková alebo
   • dažďová .

Kontakt na kanalizačné prípojky :

Nitriansky Kraj : 0911/ 462 752

Banskobystrický kraj : 0907/ 357 617 


V prípade záujmu prosím vyplnte formulár :