Powered by Smartsupp
EUR
sk

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky registrácie a používania služieb portálu www.vykopeme.eu platné od 1.7.2022.

Poskytovateľ - znamená prevádzkovateľ portálu www.vykopeme.eu, ktorý poskytuje "Partnerom" služby na tomto portáli. Prevádzkovateľom platformy je Radovan Daliman - vykopeme.eu, sídlo firmy: Sila 68, 951 24 Nové Sady, IČO: 50 444 000.

Partner - fyzická alebo právnická osoba, využívajúca služby na portáli vykopeme.eu a ďalšie služby marketingovej podpory (napr. sociálne siete, exteriérová reklama, samolepky na auto/stroj, v prípade záujmu vizitky a banner).

Zmluva - uzatvorená medzi poskytovateľom a partnerom. Zmluvou sa rozumie zaslanie faktúry partnerovi s vyznačenou dobou platnosti poskytovania služieb.

Služba - poskytnutie a vytvorenie samostatnej podstránky pre partnera na portáli vykopeme.eu, propagácia podstránky zákazníka na sociálnych sieťach a ďalšia marketingová podpora. Vždy len jeden zákazník pre konkrétne mesto a vybranú stavebnú oblasť.

Cena služby - znamená sumu dohodnutú medzi Poskytovateľom a Partnerom za vytvorenie podstránky na portáli www.vykopeme.eu na dobu na ktorej sa obe strany dohodnú a za príslušnú marketingovú podporu.

Podstránka - vytvorenie "stavebného" profilu pre Partnera, na ktorom budú zverejnené jeho kontaktné údaje, videá, fotografie podľa podkladov ktoré nám Partner zaslal. 

Cenník - cena za službu sa odvíja od dĺžky "spolupráce" medzi Poskytovateľom a Partnerom a od úrovne marketingovej podpory. Ceny za vizitky a bannery sú za aktuálnu predajnú cenu.

Obsah marketingovej podpory 

Znamená najmä text, grafiku, obrázky, hudbu, audio, video, súbory, informácie alebo iné materiály, uvedené v podstránke Partnera, v správach a ich vláknach, v hodnoteniach a akékoľvek ďalšie informácie alebo materiály dostupné, sprístupnené alebo zdieľané na www.vykopeme.eu a pripojených sociálnych sieťach.

Pravidlá používania služby 

Po prejavení záujmu služby zo strany Partnera, mu Poskytovateľ pošle elektronikou formou vstupný formulár ktorý Partner vyplní alebo ho Partner vyplní spolu s obchodným zástupcom priamo v telefóne. Po vyplnení vstupného formulára, vrátane príloh bude do 48 hodín vystavená zálohová faktúra. Po prijatí platby bude objednávka spracovaná a spustená marketingová podpora pre Partnera viď. "Termín dodania".

Spôsob platby 

Bankovým prevodom na účet, podľa údajov uvedených na zaslanej zálohovej faktúre.

Spôsob dodania 

Objednané služby sú dodané vytvorením podstránky na portáli vykopeme.eu v súlade so zaslaným vstupným formulárom.

Termín dodania

Po prijatí platby bude najneskôr do 7 pracovných dní partnerovi spracovaná jeho podstránka. Ďalšia marketingová podpora bude spracovávaná pribežne počas celého obdobia dohodnutej spolupráce medzi Poskytovateľom a Partnerom.

Storno

Partner má právo na zrušenie objednanej služby zadarmo do 7 dní od vyplnenia vstupného formulára, v ktorom Partner alebo náš obchodný zástupca zaškrtol kolónku "Objednávam si služby s povinnosťou platby". V prípade zrušenia objednanej služby po 7 dňoch odo dňa kedy vyplnil vstupný formulár Partner alebo náš obchodný zástupca, je storno poplatok 20% zo sumy za rezerváciu na ktorej boli Partner s Poskytovateľom dohodnutí pri vyplnenom vstupnom formulári. Partner musí zaslať žiadosť o zrušenie objednanej služby písomnou formou alebo elektronickou formou (email - info@vykopeme.eu). V prípade že Partner má už vytvorenú podstránku má právo od zmluvy odstúpiť, avšak bez nároku na vrátenie poplatku.

Riešenie sporov

Poskytovateľ nie je dodávateľom alebo predajcom stavebných alebo remeselníckych materiálov alebo zariadení do priestorov a nezodpovedá za chyby alebo škody spôsobené zamestnancami alebo predajcami spoločností registrovaných na mieste. Poskytovateľ nie je povinný riešiť sťažnosti alebo iné spory. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne údaje zverejnené na podstránke Partnera (kontaktné údaje, videá, fotografie, služby atď..).

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Partner výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 (GDPR). Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, že všetky osobné údaje Partnera sú spracované v súlade s týmto nariadením a sú použité iba pre účely plnenia Zmluvy. Poskytovateľ uchováva nasledovné druhy informácií o Partnerovi - meno a priezvisko, kontaktné údaje o firme, adresa, telefónny kontakt, e-mail, fotografie a videá.

Ochrana práv duševného vlastníctva

Obsah webového profilu jednotlivého Partnera a všetky duševné vlastníctva Partnerov sú vlastníctvom Partnerov. Obsah a duševné vlastníctvo Partnera sa zverejňuje výlučne s jeho ústnym alebo písomným súhlasom. Na žiadosť Partnera, ktorá musí byť zaslaná písomnou formou (email - info@vykopeme.eu), Poskytovateľ okamžite odníme duševné vlastníctvo alebo vymaže profil Partnera.

Riešenie sporov

Poskytovateľ nie je povinný riešiť sťažnosti alebo iné spory medzi partnerom a tretími stranami. Ak sa však vyskytnú takéto spory, Partner sa zaväzuje komunikovať priamo s tretími stranami na riešenie takýchto sporov. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne údaje zverejnené na podstránke Partnera.

Zmluvný vzťah nadobúda platnosť vytvorením podstránky a zaslaním "ostrej" faktúry Partnerovi a končí uplynutím dohodnutého obdobia uvedeného na faktúre. Ak Partner neprejaví záujem o predĺženie spolupráce do 7 dní po skončení platnosti faktúry, Poskytovateľ má právo nahradiť súčasného Partnera pre dané mesto a danú stavebnú oblasť iným Partnerom.

Poskytovateľ má právo zrušiť dohodnutú spoluprácu s Partnerom predčasne v prípade viacerých nepriaznivých recenzií od zákazníkov. Poskytovateľ má povinnosť o takomto rozhodnutí Partnera informovať písomnou formou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.7.2022 a nahradzujú všetky predchádzajúce verzie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok kedykoľvek a je povinný informovať Partnera o akejkoľvek takéto zmene. Obchodné vzťahy medzi Poskytovateľom a Partnerom sa riadia platnými Obchodnými zmluvami a sú vyhotovené v súlade s dokumentmi: Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osô V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok, je Partner povinný kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom emailu info@vykopeme.eu.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ webovej stránky www.vykopeme.eu si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok používania služby pre zákazníkov bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ sa usiluje o presnosť a aktuálnosť informácií vo všetkých častiach webovej stránky. Ak dôjde k zisteniu nepresnosti informácií, preukáže ochotu opraviť chyby na základe odôvodneného upozornenia. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť údajov.

Obchodné vzťahy medzi Poskytovateľom a Partnerom sa riadia platnými Obchodnými zmluvami a sú vyhotovené v súlade s dokumentmi: Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.