základy na kľúč

Realizujeme základy na kľúč


Základy na dome sú veľmi dôležité, naša firma vykopeme.eu si to uvedomuje a podľa toho aj pracujeme.


Naša ponuka


Vytýčenie pozemku

HRANICE POZEMKU

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Cena : na základe cenovej ponukyVYČISTENIE PLOCHY

Odstránenie ornice 

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, odhrnieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).

Cena uskladnenia na skládke - zemina s prímesou kameniva: 15 €/t, ornica sa dá niekedy uskladniť aj zadarmo. Ostatné ceny na základe cenovej ponuky.


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Cena za štrkovú cestu:od 14,00€ do 20,00€/m2 bez DPH závisí od hrúbky podložia 


PRÍVOD VODY A ELEKTRINY

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač 


Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Cena za staveniskovú rozvodnú skriňu: 560 € bez DPH

Cena za 1000l nádrž na vodu : cca 70 € bez DPH


Vytýčenie základov

Hranica základových pásov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.

Cena : od 150 € do 250 € bez DPH


VÝKOPY

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy, hĺbky výkopov. Výkopy realizujeme Minibágrom alebo JCB.Cena : podľa cenovej ponuky ( závisí od projektu a typu horniny ) 


Uzemnenie bleskozvodu 

Pred betónovaním 

Realizujeme aj Montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


cena : na základe cenovej ponuky ( závisí od projektu) 


Ležatá kanalizácia 

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Cena : podľa cenovej ponuky (závisí od projektu)


ZÁKLADY

Základy realizujeme podľa projektu 

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže.  V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi  vybetónujeme základovú dosku.

cena kompletnej základovej dosky : na základe cenovej ponuky


Stavebný dozor 

v prípade potreby vieme zabezpečiť stavebný dozor

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b. 

Cena : podľa požiadaviek zákazníka


Kontaktný formulár