základy na kľúč

Vytýčenie pozemku

HRANICE POZEMKU

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.


Cena : na základe cenovej ponukyOPLOTENIE POZEMKU

Prenájom oplotenia 


Stavenisko treba oplotiť po celom obvode. Oplotenie musí byť také, aby na susedných pozemkoch nevznikli v dôsledku stavebnej činnosti škody. Môže byť trvalé alebo dočasné. Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť aspoň 1,8 m. 


Cena prenájmu plota (z plotových dielcov 3,5 × 2 m): 2,20€ bez DPH/bm/mesiac 


VYČISTENIE PLOCHY

Odstránenie ornice 

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty a odhrňieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).

Cena uskladnenia na skládke - zemina s prímesou kameniva: 7,20 €/t, ornicu uskladnia aj zadarmo. Ostatné ceny na základe cenovej ponuky.


Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme k hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie môžu byť zemné, pri vhodnom teréne a pri krátkodobom používaní spevnené drevenými fošňami alebo guľatinou, a štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Cena za štrkovú cestu: materiál od 14,00€ do 20,00€/m2 závisí od hrúbky podložia 


PRÍVOD VODY A ELEKTRINY

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač 


Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Cena za staveniskovú rozvodnú skriňu: 500 €

Cena za 1000l nádrž na vodu : cca 70 €


ZARIADENIE STAVENISKA

WC a Bunka na náradie

Medzi takého zariadenia patrí mobilné WC a kontajner pre pracovníkov, resp. sklad na drobný stavebný materiál a náradie, rozvody elektriny a vody, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavebných prác. Požaduje sa trojfázové nízke napätie-400/230 V.

Cena za prenájom mobilného WC: 120 €/mesiac bez DPH, kontajnera alebo skladu: od 120 €/mesiac bez DPH
 (treba pripočítať ešte dovoz, montáž, demontáž a niekedy aj kauciu)