Powered by Smartsupp
EUR
sk

Základy na kľúč Ružomberok


Matbau s.r.o. 

Martin Matúš

0911 085 150
Adresa: Liptovský Michal 134, 034 83 Liptovský Michal
E-mail: matbaueu@gmail.com


Realizujeme

○ základy na kľúč 
○ gravitačná kanalizácia
○ tlaková kanalizácia
○ odborné poradenstvo
○ dodanie tovaru
○ dodanie žumpy
○ dodanie tlakovej nádoby
○ dopravné značenie
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu 


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasť Kanalizačné prípojky v meste Ružomberok.


Fotogaléria - Základy na kľúč Ružomberok


Informačné okienko - Základová doska na kľúč Ružomberok

Vytýčenie pozemku Ružomberok

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Vytýčenie pozemku Ružomberok
Vytýčenie pozemku Ružomberok

Vyčistenie plochy staveniska Ružomberok

Z celej plochy staveniska zlikvidujeme všetky porasty, odhrnieme ornicu (urobíme tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezieme ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžeme odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezieme na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).

Vyčistenie plochy staveniska Ružomberok
Vyčistenie plochy staveniska Ružomberok

Prístupová cesta na stavbu

Budúce spevnené plochy. 

Príjazdové komunikácie zriaďujeme ku hraniciam pozemku. Napájame ich na vstup vozidiel na stavenisko. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie sú najvhodnejšie štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.


Prívod vody a elektriny

Na stavbe je potrebný staveniskový rozvádzač. 

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.


Vytýčenie základov

Hranice základových pásov a základov vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V cene je vytyčovací protokol s autorizačným overením, zameranie základov, zameranie uloženia DT, zameranie bodu NULA.


Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy a hĺbky výkopov. 


Uzemnenie bleskozvodu - pred betónovaním 

Realizujeme aj montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu

základový uzemňovač položíme po okraji výkopu tesne pod základmi. Uzemňovacie tyče zatlačíme do dostatočnej hĺbky pod základ, aby nám neprekážali pri izolácii a ďalších krokoch výstavby. 


Ležatá kanalizácia Ružomberok

Zoznam vývodov nie je krátky, a preto je dôležité mať úplne jasnú predstavu o rozmiestnení v dome ešte pred začatím výkopových prác.

Radi vám poradíme, aké vyústenia potrebujete pre Váš prípad. Ak si teda neviete poradiť, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

kanalizácia Ružomberok
kanalizácia Ružomberok

Základy na dome Ružomberok

Po výkopových prácach a uzemnení nasleduje betónovanie základových pásov. Následne realizujeme ukladanie DT tvárnic a výstuže. V základoch vynecháme prestupy na inštalácie.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi vybetónujeme základovú dosku.
Základy na kľúč Ružomberok
Základy na kľúč Ružomberok

Stavebný dozor 

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.