EUR
sk

Vodovodné prípojky Piešťany


Digging s.r.o. 
Ivan Mišák
0907 663 291
Adresa: Záhradná 776, 922 07 Veľké Kostoľany
E-mail: misakivan92@gmail.com

Služby ktoré ponúkame 

  • Inžinierske siete na klúč

  • Výkopové práce
  • Odvoz zeminy

Vozový park

Minibager JCB 8030 ZTS
Minibager JCB 8030 ZTS


Minibager JCB 8030 ZTS


Váha:
 3,2 t 
Šírka: 1,65 m
Maximálna hĺbka: 2,8 m
Vybavenie: lyžice 30/40/60 cm, 
- naklápacia svahovacia lyžica

 
Auto MAN G90
Auto MAN G90
Auto MAN G90

Váha: 7,5 t 


UNC Komatsu SK 820
UNC Komatsu SK 820
UNC Komatsu SK 820

Vybavenie: 

-miešacia lyžica
-paletizačné vidly
-hladká lyžica


Fotogaléria


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vodovodnou prípojkou sa nazýva úsek od vodovodnej siete k vodomeru. Tam kde vodomer nie je nainštalovaný, potom ide o úsek od vodovodnej siete k hlavnému uzáveru pripojeného ku nehnuteľnosti (ku pozemku alebo stavbe). Vodovodná prípojka umožňuje doviesť pitnú vodu z verejného vodovodu do pripojenej nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka je vybavená vodomerom, ktorý slúži ako meradlo pre určenie vodného (vodné - úhrada za odber vody z verejného vodovodu) 


Aký je postup keď potrebujete zriadiť vodovodnú prípojku?

1. Majiteľ danej stavby (nehnuteľnosti) si musí podať písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany (obstarávateľ a správca). Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá majiteľovi (obstarávateľovi).

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť všetky potrebné veci pre vybudovanie vodovodnej prípojky (realizácia prác podľa podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie (osadenie)vodovodnej šachty, realizácia výkopových prác, zásypový materiál)

K realizácii výkopových prác je v predstihu potrebné zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného správcu komunikácií, vytýčiť všetky podzemné vedenia v mieste rozkopávky

4. Správca siete následne vykoná montáž prípojky.

5. Obsyp môže vykonať aj obstarávateľ. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.