Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektrické prípojky NN


Trápi Vás havarijná situácia? Alebo len potrebujete nahodiť nové ističe? 

Zverte svoju dôveru do rúk miestnym odborníkom vo vašom okrese, ktorí sa o všetko potrebné postarajú. Naši kvalifikovaní elektrotechnici majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete sa tešiť na profesionálny prístup ku každej práci.


Elektrické prípojky NN

Pokiaľ má byť objekt plnohodnotne využiteľný, potrebuje napojenie na verejnú energetickú sieť pomocou prípojky NN - prípojka nízkeho napätia, ktorá umožňuje čerpať elektrickú energiu z verejného zdroja. 

Pre každý objekt sa zriaďuje len jedna elektrická prípojka. Začína sa projektom a nevyhnutnými administratívnymi krokmi, na konci celého postupu je zmluva o dodávke s rozvodným podnikom a dodávateľom elektrickej energie. Prípojka pre rodinný dom začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí prípojkovou skriňou. Tam to však zďaleka nekončí, práve naopak. Na prípojku NN nadväzujú všetky ďalšie silno a slaboprúdové rozvody smerujúce do domu.

Realizácia elektrickej prípojky NN vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií vyžadovaných príslušnými normami, ako aj záverečnú revíziu prevedenú revíznym technikom. 

Elektrická prípojka musí byť verejne prístupná, aby bola kedykoľvek odkontrolovateľná. Umiestňuje sa na plot alebo prístupnú vonkajšiu časť domu, tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera. Všetky potrebné informácie ohľadom zriadenia elektrickej prípojky definuje norma STN 33 3320.

Pred prípojkovou skriňou je potrebné dodržať voľný priestor široký 0,8 m z bezpečnostných dôvodov. Jedna elektrická prípojka je určená k pripojeniu jednej nehnuteľnosti a musí mať plný počet vodičov rozvodného zariadenia v mieste jej odbočenia. Na prípojky sa využívajú závesné káble. Veľmi dôležité pre bezpečnosť sú istiace prvky. 


Nová elektrická prípojka je už súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu, či objektu. Už vo fáze plánovania musí projektant myslieť na to, ako bude zabezpečené kúrenie a aké spotrebiče sa budú v domácnosti nachádzať a pod... Po vyhotovení projektovej dokumentácie sa postupuje nasledovne. 

Pošlete žiadosť o pripojenie do verejnej siete distribučnej spoločnosti, pod ktorú váš pozemok patrí. K žiadosti budete potrebovať územný plán s vyznačenou polohou objektu, parcelné číslo a názvom ulice. Ak je viac parciel, tak treba vypísať všetky parcely.

Distribučná spoločnosť vám pošle písomné stanovisko o podmienkach vášho pripojenia k sieti a výšku poplatku za pripojenie v závislosti od veľkosti vášho hlavného ističa a počtu fáz. Podpísanú Zmluvu o pripojení treba následne poslať späť distribučnej spoločnosti a po zaplatení poplatku sa môže začať s prípravou odberného miesta. S touto realizáciou vám pomôže skúsený elektrikár. K Zmluve o pripojení je potom potrebné zaslať aj vypracovanú dokumentáciu.

Nakoniec si vyberiete svojho dodávateľa elektrickej energie a uzavriete s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Vybraný dodávateľ musí požiadať distribučnú spoločnosť o montáž elektromera a tá vám ho do 5 dní od prijatia požiadavky namontuje.   

Od stĺpa k rozvádzaču z elektrickej prípojky NN sa bežne používajú hliníkové káble AYKY a od elektromerového rozvádzača k objektovej rozvodnici, sú ističe a prúdové chrániče sa dávajú medené káble YCKY. 

Prívodné káble je vhodné umiestniť aj do tz. chráničky, ohybnej trubky, ktorá ich ochráni pred mechanickým poškodením.  


Bezpečnosť a uvedenie do prevádzky el. prípojok NN

Pripojenie elektrickej prípojky NN vykoná elektrotechnik, špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia. Vyhotoviť o tom písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške "východziu revíznu správu". Distribučné rozvody nízkeho napätia sú vyhradeným technickým zariadením skupiny B, v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.- je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či realizácia zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 

Nízko napäťové rozvody majú charakter verejného distribučného rozvodu elektrickej energie, na ktorých prevádzkovanie je potrebné vlastniť v zmysle platného zákona licenciu. Inštalácia elektrickej prípojky NN je realizovaná v beznapäťovom stave. Pred začatím výkopových prác je nutné presne vytýčiť existujúce podzemné inžinierske siete. Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci sa musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. Práce smie vykonávať len oprávnená osoba v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.