sk

Elektrické prípojky NN

Trápi Vás havarijná situácia? Alebo len potrebujete nahodiť nové ističe? Zverte svoju dôveru do rúk miestnym odborníkom vo vašom okrese, ktorí sa o všetko potrebné postarajú. Naši kvalifikovaní elektrotechnici majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete sa tešiť na profesionálny prístup ku každej práci.Elektrické prípojky NN - nízkeho napätia

Pokiaľ má byť objekt plnohodnotne využiteľný, potrebuje napojenie na verejnú energetickú sieť pomocou prípojky NN, ktorá umožňuje čerpanie elektrickej energie z verejného zdroja. Prípojka pre rodinný dom začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí prípojkovou skriňou. Na prípojku NN nadväzujú všetky silno a slaboprúdové rozvody smerujúce do domu. Realizácia prípojky NN si rovnako ako iné elektroinštalácie vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií a príslušných noriem, ako aj záverečnú revíziu prevedenú revíznym technikom. Elektrická prípojka podľa nových noriem (STN 33 3320:2002) musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaje z elektromera.


Postup pri zriadení elektrickej prípojky NN

V prvom rade je potrebné si vybaviť žiadosť o pripojenie a na to je potrebné príslušné tlačivo - katastrálnu mapu a mapu širších vzťahov. Mal by v nej byť zakreslený náčrt, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku. Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba.

Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. 

Ak by ste mali záujem stať sa našim zástupcom v okrese, kde realizujete elektrické prípojky, prosím vyplňte "Vstupný formulár", ktorý sa nachádza nižšie.