sk

Kanalizačné prípojky pre mesto Liptovský Mikuláš


Miroslav Haraga 
0905 430 264
Adresa: Benická 144/8, Liptovský Mikuláš 031 01 


Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu.


Fotogaléria realizovaných prác


Vozový park

Minibager JCB 8018

Hmotnosť: 1800 kg

Šírka: 100-150 cm

Výška: 230 cm

Vybavenie: lyžice 20/35/45/60 cm, hydraulická svahovačka 100 cm


Nakladač New Holland LX565

Hmotnosť: 2800 kg

Výška: 190 cm

Šírka: 160 cm

Vybavenie: lyžica 0,5 m³, rotavátor, zemný vrták 30 cm, miešačka na betón, paletové vidly.


Mercedes Atego 1217

Hákový nosič kontajnerov 

Nosnosť: 6 t 


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).