Powered by Smartsupp
EUR
sk

Geodetické práce Nové Zámky


Geo-group s.r.o.
Ing. Samuel Klein  
0902 256 967 

Ing. Michal Szabo

0910 399 129 

Adresa: Kraskova 2, 940 01 Nové Zámky
Sídlo firmy: Jelenecká 43B, 949 01 Nitra 
E-mail: geogroup@geogroup.sk


O nás

Nie je dôležitý aký rozsah zákazky nám zadáte, či bude mať pár metrov alebo desiatky kilometrov, spoločnosť Geo-group s.r.o. sa postará o riešenie v bezkonkurenčnej rýchlosti, kvalite a cene.Sme partnerom vykopeme.eu v oblasti Geodetické práce aj v mestách:


Fotografie realizovaných prác


Informačné okienko pre našich zákazníkov 

Geodetické práce Nové Zámky

Geometrické plány Nové Zámky

Geometrické plány Nové Zámky
Geometrické plány Nové Zámky
  • stavba ku kolaudácii
  • stavba k úveru
  • zriadenie vecného bremena
  • majetkoprávne vysporiadanie
  • delenie a scelenie parciel

Adresný bod Nové Zámky

Povinnosť mať zameraný adresný bod vzniká stavebníkom od 1. júla 2015. Geodetické zameranie hlavného vstupu alebo viacerých vstupov do budovy upravuje Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia Vyhlášky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle vyššie uvedeného zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriava sa zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.


Vytýčenie hraníc pozemkov Nové Zámky

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Vytýčenie hraníc pozemkov Nové Zámky
Vytýčenie hraníc pozemkov Nové Zámky

Grafická identifikácia parciel Nové Zámky

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C".

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri "C" a jej zákresom v katastrálnej mape. Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel Nové Zámky
Grafická identifikácia parciel Nové Zámky

Vytýčenie stavebných objektov Nové Zámky

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

  • rodinné domy
  • priemyselné objekty
  • komunikácie
  • inžinierske siete
  • stožiare

Mapovanie (polohopis, výškopis) Nové Zámky

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf

Mapovanie (polohopis, výškopis) Nové Zámky
Mapovanie (polohopis, výškopis) Nové Zámky

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nové Zámky

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku ktorým došlo počas výstavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Počas výstavby dochádza k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov spracovateľom realizačného projektu. Práve táto dokumentácia sa nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nové Zámky
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nové Zámky