sk

Geodetické práce pre mesto Nitra


Geotom s.r.o.

Bíro Tomáš 
0905 596 656
Adresa: Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie
E-mail: geotom@geotom.sk 


O nás

Spoločnosť GEOTOM, s.r.o. vznikla v roku 2009 na základe dlhoročných skúseností v oblasti geodézie a kartografie. Využíva svoje poznatky a skúsenosti z oblasti katastra nehnuteľností a z oblasti inžinierskej geodézie už od roku 1993. 


Služby ktoré ponúkame

Kataster nehnuteľností Nitra

 • geometrické plány ku kolaudácii stavieb Nitra
 • geometrické plány pre určenie vlastníckych práv Nitra
 • geometrické plány na vyznačenie vecného bremena Nitra
 • geometrické plány na rozdelenie a oddelenie pozemkov Nitra
 • vytyčovanie hraníc pozemkov Nitra
 • poradenskú službu Nitra

Inžinierska geodézia Nitra

 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie Nitra
 • porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí Nitra
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie Nitra
 • vytyčovanie líniových stavieb Nitra
 • meranie a určovanie kubatúr Nitra
 • digitálne spracovanie máp Nitra
 • spracovanie dát pre tvorbu GIS v Microstation, Autocad Nitra
 • poradenskú službu Nitra

Fotografie našich realizovaných prác


Informačné okienko pre našich zákazníkov 

Geodetické práce Nitra

Geometrické plány Nitra

Geometrické plány Nitra
Geometrické plány Nitra
 • stavba ku kolaudácii 
 • stavba k úveru 
 • zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • delenie a scelenie parciel

Adresný bod Nitra

Povinnosť mať zameraný adresný bod vzniká stavebníkom od 1. júla 2015. Geodetické zameranie hlavného vstupu alebo viacerých vstupov do budovy upravuje Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia Vyhlášky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle vyššie uvedeného zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriava sa zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.


Vytýčenie hraníc pozemkov Nitra

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Vytýčenie hraníc pozemkov Nitra
Vytýčenie hraníc pozemkov Nitra

Grafická identifikácia parciel Nitra

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C".

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri "C" a jej zákresom v katastrálnej mape. Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel Nitra
Grafická identifikácia parciel Nitra

Vytýčenie stavebných objektov Nitra

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • komunikácie
 • inžinierske siete
 • stožiare

Mapovanie (polohopis, výškopis) Nitra

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf

Mapovanie (polohopis, výškopis) Nitra
Mapovanie (polohopis, výškopis) Nitra

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nitra

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku ktorým došlo počas výstavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Počas výstavby dochádza k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov spracovateľom realizačného projektu. Práve táto dokumentácia sa nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nitra
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Nitra