Powered by Smartsupp
EUR
sk

Prípojky inžinierskych sietí

Vyberte prípojku pre ktorú hľadáte spoľahlivú firmu

Prípojky inžinierskych sietí sú dôležité pre každý stavebný pozemok. Je potrebné venovať im náležitú pozornosť.   


Kanalizačné prípojky 

Pripojenie domu alebo objektu na verejnú kanalizáciu alebo žumpu, osadenie revíznej šachty, oprava poškodených kanalizačných potrubí.  

Vodovodné prípojky

Osadenie vodomernej šachty buď plastovej alebo betónovej, výkop a uloženie potrubia LDPE, výkop a predpríprava na montáž navŕtavacieho pásu.

Elektrické prípojky

Osadenie elektrickej rozvodnej skrine, predpríprava na pripojenie elektriky, osadenie kábla do chráničky.

Plynové prípojky

Príprava a osadenie skrine na plynomer, výkop a predpríprava na montáž navŕtavacieho pásu.


Kanalizačné prípojky

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).