sk

Postup pri pokládke zámkovej dlažby

30.05.2022

To ako dlho Vám zámková dlažba vydrží nezáleží len od kvality zámkovej dlažby ale aj od kvality jej položenia. To znamená betónová dlažba bude taká dobrá ako dobré je jej uloženie, pretože ak zlyhá jej podklad bude to mať určite vplyv aj na dlažbu. Pokládka zámkovej dlažby nie je veľmi náročná činnosť, ale určite je potrebná určitá zručnosť a znalosť technologického postupu. 

Najskôr si potrebujete rozmerať plochu na ktorú bude zámková dlažba uložená. Budete potrebovať pero a papier, kde si plochu zakreslíte. Potom si vypočítate koľko m2 zámkovej dlažby bude potrebné objednať. Pri objednávaní zámkovej dlažby je potrebné myslieť na to, že pri práci sa dlažba môže zničiť alebo poškodiť, z niektoré kusy dlažby bude treba píliť. Je dobré vždy objednávať aspoň o 10% materiálu na dlažbu viac. V prípade doobjednávania dlažby už nemusí sedieť výrobná šarža a môže byť farebný rozdiel aj keď je z jednej predajne a od jedného výrobcu.

Keď už toto všetko máme spravené, musíme si najskôr plochu na ktorej bude zámková dlažba položená vyrovnať, zhutniť a vyspádovať. Treba mať na pamäti že ani tá najkvalitnejšia dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky a nekvalitu podložia. Plochu vykopeme o 30 cm väčšiu ako bude finálna veľkosť. Následne osadíme obrubníky a pripravíme prvky systému odvodenia.

Pre plochy s ľahkým zaťažením určené pre bežnú chôdzu, jazdu na bicykli alebo občasný prejazd autom, musíte ako prvú navoziť alebo nasypať vrstvu štrkopiesku frakcie 0/22 mm, hrubú približne 5 cm. Táto vrstva bude pôsobiť ako vrstva filtračná. Na filtračnú vrstvu priložte vrstvu hrubého štrku frakcie 16/32 mm alebo 0/32 mm. Vrstva by mala byť hrubá 10-30 cm, podľa očakávaného zaťažovania. Túto vrstvu ešte presypte jemnejším štrkom frakcie 8/16 mm. Tieto vrstvy dobre zhutnite. Na dlažbu ktorá bude sústavne zaťažovaná dopravnými prostriedkami odporúčame pridať betónovú vrstvu so suchého alebo polosuchého betónu (pokropeného vodou) v hrúbke 10 až 15 cm.

Horná vrstva podkladu musí byť spravená už v sklone, aby bol zabezpečený odtok vody. Nerovnosť hornej podkladovej vrstvy nesmie byť v pozdĺžnom smere väčšia ako 20 mm a v priečnom smere väčšia ako 15 mm (meraná podľa STN EN 13036-7). Betónová zmes na lôžko a bočnú oporu obrubníkov a krajníc sa zhotovuje z betónu triedy min. C12/15. Pri použití betonáže a maltových ložných vrstiev nesmie teplota klesnúť pod 5° C.

Ukladacia a ložná vrstva slúži ako nosný podklad pre dlažbu a nie k vyrovnaniu nerovností podkladu. Ako najvhodnejší materiál pre ukladacie lôžko odporúčame drvené kamenivo frakcie 4/8 mm. Hrúbka lôžka po zhutnení dlažby musí byť 40-50 mm. Samotná príprava ukladacieho lôžka sa uskutočňuje buď ručne pomocou laty a výškovo osadených vodiacich líšt - pri malých plochách, alebo strojovo pomocou špeciálnych zariadení na nivelačných lištách v prípade rozľahlých plôch. Keď je toto všetko spravené môžeme ísť na ukladanie zámkovej dlažby.

Prvé dlaždice sa ukladajú v najnižšom bode lôžka a treba postupovať smerom k bodu najvyššiemu. Dlažobné tvárnice sa nesmú vzájomne dotýkať a preto ich treba ukladať v pravidelných odstupoch a nechávať medzi nimi škáru 3-5 mm. Kontroluje sa priamosť škár v priečnom aj pozdĺžnom smere po položení niekoľkých radov dlažby a ich vyrovnaní. Neštandardné ukončenie plôch napríklad pri krajoch sa rieši rezaním alebo štiepaním dlažby na rozmer ktorý potrebujeme a tvar. Tento úkon sa vykonáva buď s lámačkou na dlažbu alebo rezaním kotúčovou pílou na betón.

Odporúča sa pri pokládke brať dlažbu z niekoľkých paliet súčasne, aby sa predišlo drobným rozdielom farebnosti, ktoré nie je možné pri výrobe vylúčiť. Zámkovú dlažbu treba ukladať tak, aby bola zhruba 1 cm nad úrovňou požadovanej plochy. Je to veľmi dôležité pravidlo, pretože dlažba pri zhutnení vibračnou doskou poklesne približne o 1 cm do lôžka.

Keď už máme zámkovú dlažbu položenú, na rade je škárovanie. Najlepším a určite najvhodnejším materiálom je jemný piesok ktorý obsahuje kremík. Špára medzi jednotlivými prvkami musí byť vyplnená škárovacím materiálom v celej výške špáry. 

Predtým ako posledný krát zhutníte dlažbu treba ju najskôr dôkladne pozametajte, aby ju zostatky piesku pri zhutnení vibračnou doskou nepoškodili. Následne zámkovú dlažbu zhutníme vibračnou raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere. Keď úkon dokončíte bude treba znova doplniť jemný piesok (škárovací materiál) a dlažbu môžete využívať. Odporúčame po pár týždňoch pozrieť či sa piesok v špárach usadil. Ak nie bude potrebné ho znova doplniť a dlažba je hotová.