Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky pre mesto Zlaté Moravce


Radovan Daliman
0911 462 752

  
     E-mail: info@vykopeme.eu


Stavebná spoločnosť KANVOD spol., s.r.o. 

vznikla ako pokračovateľ firmy Štefan Kobes KANVOD , ktorá pôsobí na trhu od roku 1990. Prevažnú časť výrobného programu tvorí realizácia pozemných, inžinierskych a ekologických stavieb. Dôkazom technickej, technologickej a kvalitatívnej pripravenosti na realizáciu širšieho okruhu stavebných diel , bolo úspešné ukončenie a odovzdanie mnohých významných stavieb a projektov Investorom. Sme na trhu už 32 rokov a našou prvoradou prioritou je starostlivosť o vlastných zamestnancov a samozrejmosťou je spokojnosť zákazníka. Od začiatku vzniku spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou a pilierom v spolupráci VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. - Bratislava.

Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ dodanie tlakovej nádoby, 
○ dopravné značenie, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu.


Fotogaléria našich prác ktoré sme realizovali


Vozový park

Rýpadlo-nakladač JCB 4CX

Dosah: 5,88 m
Výška: 3,18 m
Váha: 8,66 t
Vybavenie: lyžice 40/60/80 cm a svahovacia lyžica 150 cm
Šírka: 2,36 m


Šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 246C

Hmotnosť stroja: 3448 kg
Šírka: 1,68 m
Výška: 2,80 m
Vybavenie: vykladacie vidlice, nakladacia lopata 


Minibager Takeuchi TB125

Hmotnosť: 2790 kg
Hĺbkový dosah: 2,60 m
Šírka: 1,45 m
Výška: 2,45 m
Vybavenie: výkopové lyžice 30/50 cm a svahovacia lyžica 


Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).