Kanalizačné prípojky Nitra

Plánujete kanalizačnú prípojku ? Tlakovú alebo Gravitačnú ?

Poradíme, navrhneme riešenie a zrealizujeme prípojky z pozemku, alebo z miesta vyústenia vnútorných kanalizačný rozvodov nehnuteľnosti do vernej kanalizácie alebo žumpy.  Máme vlastné stroje a techniku takže prípojky zabezpečíme vrátane búracích a výkopových prác, dovozu a odvozu materiálu,  pretláčania pod cestu,  a vrátane finálnej úpravy povrchu. Zabezpečujeme aj dovoz a výrobu septikov, žúmp a čističiek. 

rozdelenie prípojok alebo fotografie si môžete pozrieť nižšieZástupca kanalizácie Nitra 

Radovan Daliman

0911 462 752

Ak voláte, povedzte že kontakt máte zo stránky www.vykopeme.eu

Ďakujeme


Navrhovanie a výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

 • síl unášajúcich odpadovú vodu:
  • gravitačné - odpadová voda odteká prirodzene po spádu potrubia, teda gravitačne
  • tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení předčerpána do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubie stokovej siete.
 • odvádzanie dažďových vôd:
  • jednotná - dažďovej vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami
  • delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť
   • splašková alebo
   • dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému)

Zavolajte a dohodnite si obhliadku :

Alebo vyplňte formulár nižšie 

Nitriansky kraj : 0911 / 462 752Fotogaléria


Kontakt na kanalizačné prípojky :

Nitriansky Kraj : 0911/ 462 752

Banskobystrický kraj : 0907/ 357 617 


V prípade záujmu prosím vyplnte formulár :