Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Liptovský Hrádok


Radovan Daliman

0911 462 752

E-mail: info@vykopeme.eu

Naša firma realizuje: výkopové práce, búracie práce, hutniace a terénne úpravy, vypratávanie, sťahovanie a montáž prípojok. 


Fotogaléria našich prác ktoré sme realizovali


Vozový park

JCB CX 4

Hmotnosť: 8,18 t
Šírka: 2,36 m
Dĺžka: 5,91 m 
Výška: 3,54 m
Hĺbkový dosah: 4,32 m
Max. dosah: 5,4 m


Bobcat T200

Hmotnosť: 3,72 t
Šírka: 1,85 m 
Výška: 2.09 m
Dĺžka: 3,44 m


Takeuchi TB216 

Hmotnosť: 1,8 t
Šírka: 1 m
Výška: 2,36 m
Hĺbkový dosah: 2,39 m
Max. dosah: 4,03 m  


Takeuchi TB1140

Hmotnosť: 14,2 t 
Šírka: 2,49 m 
Dĺžka: 7,72 m 
Výška: 2,79 m 
Hĺbkový dosah: 5,49 m
Max. dosah: 6,22 m 


Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).