sk

Kanalizačné prípojky pre mesto Čadca


Milan Chnúrik - TMPstav

0915 800 985
Adresa: Raková 949, 02351 Raková
E-mail: tmp@tmpstav.sk


O nás

Pôsobíme na trhu od roku 2012, za ten čas sme nazbierali veľa skúseností na profesionálne zvládnutie Vášho projektu. Naša firma realizuje:

○ gravitačnú kanalizáciu, 
○ tlakovú kanalizáciu, 
○ odborné poradenstvo,
○ dodanie tovaru, 
○ dodanie žumpy, 
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu.


Fotogaléria našich prác ktoré sme realizovali


Vozový park

Bobcat 331

Hmotnosť: 3,5 t
Šírka: 1,54 m 
Max. dosah: 4,46 m
Hĺbkový dosah: 3,91 m
Výška: 2,39 m 
Dĺžka: 5 m  


Liaz 4x4

Hmotnosť: 9 t
Ložná plocha: 6,5 m3


Iveco 120e18

Nosnosť: 7 t 


Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).