sk

Geodetické práce pre mesto Senica


 GeoTime s.r.o.
Ing. Rastislav Holič
0905 192 813
Adresa: Hollého 749, 905 01 Senica
E-mail: info@geotime.sk  


O nás

Geodetická kancelária GeoTime, s.r.o. bola založená s cieľom poskytovať zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností. Hlavným cieľom je poskytovať geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností (geometrické plány všetkých druhov, vytyčovanie hraníc), v oblasti inžinierskej geodézie (polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie stavebných objektov a ďalšie odborné práce). Ďalším cieľom je poskytnúť služby pri prevode nehnuteľností (vypracovanie kúpnopredajných, zámenných, darovacích zmlúv a pripravenie návrhu na vklad do katastra) a uľahčiť komunikáciu s jednotlivými úradmi (pri zmene druhu pozemku, zápisov stavieb, pri stavebnom a územnom konaní, pri ohlásení drobných stavieb a pod.) Toto všetko Vám poskytneme na jednom mieste, od jedného spoľahlivého partnera. Naša spoločnosť sa spolieha na dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov, ktorí sú členmi komory geodetov a kartografov a disponuje modernou geodetickou technikou.


Služby ktoré ponúkame

Všetky práce vykonávajú odborne naši zamestnanci s použitím najmodernejšej techniky a softwaru. Dodacie lehoty a ceny prác sú individuálne podľa Vašich požiadaviek a našich možností. Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch(pdf, dgn, dwg, vyk, vgi, a iné) na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.

Kataster nehnuteľností

 • geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafická identifikácia E-KN, C-KN a skutkového stavu v teréne
 • vytýčenie hraníc pozemkov

Inžinierska geodézia

 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • vytýčenie stavebných objektov
 • kontrolné merania
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • tvorba účelových máp
 • meranie a tvorba digitálnych máp závodov
 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN
 • zameranie vytýčených inžinierských sietí
 • porealizačné zameranie stavby
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • digitálny model terénu

Ostatné geodetické práce

 • určenie PBPP pomocou GPS aj s transformáciou do S-JTSK
 • vektorizácia a digitalizácia katastrálnych máp a iných mapových podkladov
 • RPS
 • ROEP
 • projektovanie pozemkových úprav a kompletné spracovanie dokumentácie
 • zameranie a tvorba mapy cintorínov
 • geodetické elaboráty pre výstavbu líniových stavieb

Realitná činnosť

 • zistenie vlastníkov nehnuteľností a ich predbežné oslovenie
 • analýza vlastníckych vzťahov v určenej lokalite
 • príprava podkladov pre zmluvy k prevodu nehnuteľností
 • sprostredkovanie spracovania zmlúv k prevodu nehnuteľností
 • podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Informačné okienko pre našich zákazníkov 

Geodetické práce Senica

Geometrické plány Senica

Geometrické plány Senica
Geometrické plány Senica
 • stavba ku kolaudácii
 • stavba k úveru
 • zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • delenie a scelenie parciel

Adresný bod

Povinnosť mať zameraný adresný bod vzniká stavebníkom od 1. júla 2015. Geodetické zameranie hlavného vstupu alebo viacerých vstupov do budovy upravuje Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia Vyhlášky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle vyššie uvedeného zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriava sa zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.


Vytýčenie hraníc pozemkov Senica

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Vytýčenie hraníc pozemkov Senica
Vytýčenie hraníc pozemkov Senica

Grafická identifikácia parciel Senica

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C".

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri "C" a jej zákresom v katastrálnej mape. Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel Senica
Grafická identifikácia parciel Senica

Vytýčenie stavebných objektov Senica

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • komunikácie
 • inžinierske siete
 • stožiare

Mapovanie (polohopis, výškopis) Senica

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf

Mapovanie (polohopis, výškopis) Senica
Mapovanie (polohopis, výškopis) Senica

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Senica

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku ktorým došlo počas výstavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Počas výstavby dochádza k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov spracovateľom realizačného projektu. Práve táto dokumentácia sa nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Senica
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Senica