sk

Geodetické práce pre mesto Partizánske


GEODEX s.r.o.
Ing. Michal Kováč 
0918 616 624    
Adresa: Šípková 368/12, 958 03 Malé Uherce
E-mail: michkovac@gmail.com


O nás

Naša spoločnosť bola založená pretože geodézia je našou záľubou a máme túžbu poskytovať neustále lepšie služby v tomto odbore. Sme menšia regionálne pôsobiaca firma, pričom sa snažíme o individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

Vlastníme moderné prístrojové vybavenie, ktorým je napríklad robotizovaná totálna stanica a GPS RTK prijímač. Toto nám umožnuje ponúkať široké portfólio geodetických prác, ktoré sme schopní realizovať s najvyššou možnou presnosťou. Služby sa snažíme poskytovať komplexne a každému zákazníkovi poskytnúť niečo navyše.

Venujeme sa prácam v oblasti inžinierkej geodézie a katastra nehnuteľností, kde vieme zabezpečit aj komplexnú prípravu podkladov a zmlúv k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam so zápisom do katastra. Viac informácii nájdete v časti naše služby. 


Služby ktoré ponúkame

Geometrické plány​

 • rozdelenie pozemku

 • zameranie stavby

 • zameranie rozostavanej stavby

 • zameranie vecného bremena 

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Polohopisné a výškopisné zamerania

Zameranie adresného bodu

Zameranie skutočného vyhotovenia

​Špeciálne práce


Naša fotogaléria


Informačné okienko pre našich zákazníkov 

Geodetické práce Komárno

Geometrické plány Komárno

Geometrické plány Komárno
Geometrické plány Komárno
 • stavba ku kolaudácii
 • stavba k úveru
 • zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • delenie a scelenie parciel

Adresný bod Komárno

Povinnosť mať zameraný adresný bod vzniká stavebníkom od 1. júla 2015. Geodetické zameranie hlavného vstupu alebo viacerých vstupov do budovy upravuje Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia Vyhlášky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle vyššie uvedeného zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriava sa zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.


Vytýčenie hraníc pozemkov Komárno

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Vytýčenie hraníc pozemkov Komárno
Vytýčenie hraníc pozemkov Komárno

Grafická identifikácia parciel Komárno

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C".

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri "C" a jej zákresom v katastrálnej mape. Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel Komárno
Grafická identifikácia parciel Komárno

Vytýčenie stavebných objektov Komárno

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • komunikácie
 • inžinierske siete
 • stožiare

Mapovanie (polohopis, výškopis) Komárno

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf

Mapovanie (polohopis, výškopis) Komárno
Mapovanie (polohopis, výškopis) Komárno

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Komárno

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku ktorým došlo počas výstavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Počas výstavby dochádza k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov spracovateľom realizačného projektu. Práve táto dokumentácia sa nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Komárno
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Komárno