Powered by Smartsupp
EUR
sk

Elektromontážne práce - elektroinštalácie

Vyberte kraj

v ktorom hľadáte dodávateľa komplexné služby v oblasti elektrických inštalácií. Elektromontážne práce s dlhoročnými skúsenosťami.


Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky

V priebehu projektovej prípravy je treba zistiť podmienky pripojenia pre silové zariadenia s dodávateľom elektrickej energie. Pripojovacie podmienky sa musia zohľadniť pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

Najskôr si vybavte žiadosť o pripojenie elektrickej prípojky. Vyplníte príslušné tlačivo, ktoré môžete nájsť na stránkach dodávateľa elektrickej energie. Priložte katastrálnu mapu a mapu širších vzťahov, kde zakreslíte, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku. 

Elektrická prípojka rodinného domu začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754. Na stĺpe verejného rozvodu sa vyhotoví prípojková skriňa, od ktorej vedie vodič smerom k elektromeru. Vodič sa najčastejšie používa hliníkový AYKY 16mm2 až 35mm2. Elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený, tak aby bol kedykoľvek prístupný! Teda v oplotení pozemku alebo na jeho hranici. Okienko elektromera musí byť vo výške 1,5 až 1,7m.

Elektromerový rozvádzač musí byť uzemnený, jeho zemný odpor nesmie presahovať 5 Ohm. Uzemnenie sa vykonáva pomocou pásoviny, ktorá sa kladie na dno výkopu v dostatočnej vzdialenosti od silového vodiča. Z elektromerového rozvádzača sa vedie vodič do hlavného rozvádzača v dome, ktorý už môže byť medený a spravidla to býva o stupeň menší prierez ako hliníkový vodič.

Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú Prehliadku a Odbornú Skúšku ( Revíziu ). Tú vyhotoví Elektrotechnik Špecialista ( Revízny Technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu. Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu energetickú distribúciu o pripojenie do siete. 


Montáž a opravy bleskozvodov

Blesk je krátky a intenzívny výboj elektrickej energie , sila prúdu môže dosiahnuť až 25 000 A. Tento prúd si hľadá cestu najmenšieho možného odporu, V dome kde nie je bleskozvod, môže prejsť cez inú vodivú cestu ako je napríklad káble elektroinštalácie, dátové káble, ale aj vodovodné, plynové či kanalizačné potrubie, či ústredné vykurovanie.

25 000 A môže vyvolať vysoké napätie a zničiť tak väčšinu elektrospotrebičov v dome, dokonca až smrteľný úraz. Bežné prvky ako ističe a prúdové chrániče váš dom pred bleskom neochránia. Jediným spoľahlivým riešením teda je tento prúd bezpečne uzemniť. Práve na to slúži bleskozvod.

Pre kvalitné uzemnenie bleskozvodu je potrebný nízky zemný odpor. Hodnota zemného odporu závisí od typu uzemňovača, typu pôdy (zemina, piesok, štrk, íl) a od vlhkosti. Normy predpisujú max. 10 Ω celkovo, max. 15 Ω na jednotlivý zvod. Zemný odpor je jedným z najdôležitejších parametrov a kontroluje sa pri inštalácii bleskozvodu a jeho následných revíziách. Nízky zemný odpor je dôležitý aj pre správnu funkciu niektorých zariadení elektroinštalácie, ako napr. prúdové chrániče, zvodiče prepätia a pod.

Dôležitou vlastnosťou bleskozvodu je odolnosť voči korózii. Musí sa skladať z materiálov odolných voči korózii, ako napr. zinkovaná oceľ.

Bleskozvod je zvyčajne vyvedený v základoch domu. V súčasnosti sa pri používajú najmä základové uzemňovače, ktoré sú tvorené oceľovou pásovinou. Vývod uzemňovača je zakončený v hlavnej uzemňovacej svorke. Na hlavnú uzemňovaciu svorku sa pripájajú aj časti elektroinštalácie - vodiče hlavného pospájania, uzemňovacie vodiče či svorkovnica PE ochranných vodičov rozvádzača. Uzemňovač pre bleskozvod môžete nainštalovať aj dodatočne, ak už stavba stojí. V tomto prípade sa používajú zemiace tyče.


Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody tvoria základnú súčasť elektromontážnych prác. Silnoprúdové rozvody slúžia na prívod jednofázového a trojfázového prúdu od elektrickej prípojky do objektu, kde potrebujeme zapojiť elektrickú energiu. 

Slaboprúdové rozvody a kabeláž slúžia na prenos dát a informácií. Tykajú sa exteriéru rovnako ako interiéru. Na rozdiel od silnoprúdových rozvodov, Ide najmä o káblové vedenia do 22 kV, káblové prípojky NN/VN, transformátorové stanice, elektroinštalácie technologických zariadení a liniek, motorové pohony v priemysle, svetelné a zásuvkové rozvody či elektrické vykurovanie.

Stretneme sa s nimi takmer všade - elektroinštalácie v rodinných domoch, panelákoch, bytovkách alebo administratívnych budovách či priemyselných objektoch. Používajú sa napríklad pri dátových, televíznych rozvodoch, komunikačných kanáloch, počítačovej sieti, audiovizuálnej technike kamerových systémoch.


Inteligentné domy
Elektroinštalácie typu SMART

SMART systémy a systémy inteligentnej elektroinštalácie sa k nám pomaly ale isto dostávajú. Smart inštalácie vám môžu uľahčiť mnoho činností. "Inteligentná" domácnosť umožnuje ovládať osvetlenie, kúrenie, žalúzie, elektronické zámky, kamery a pod. 

V podstate dokážete ovládať akýkoľvek spotrebič, či zaradenie zapojené do siete. Naviac dokáže mnohé procesy automatizovať, napr. zníži teplotu po vašom odchode, aby ušetrila energiu. Najdôležitejšou časťou smart elektroinštalácie je centrálna riadiaca jednotka, ktorá komunikuje s ostatnými zapojenými zariadeniami.

Systém môžete ovládať pomocou pevne zabudovaného ovládacieho panela, smartfónu, tabletu, televízora, alebo dokonca len vaším hlasom. Systémy inteligentnej elektroinštalácie vôbec nemusia byť nákladné. Začať môžete s nutným minimom za pár stoviek eur a postupne systém rozširovať o ďalšie prvky.