Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Ružomberok


Matbau s.r.o. 

Martin Matúš

0911 085 150
Adresa: Liptovský Michal 134, 034 83 Liptovský Michal
E-mail: matbaueu@gmail.com


Naša firma realizuje:

○ gravitačná kanalizácia
○ tlaková kanalizácia
○ odborné poradenstvo
○ dodanie tovaru
○ dodanie žumpy
○ dodanie tlakovej nádoby
○ dopravné značenie
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu


Sme partnerom vykopeme.eu aj za oblasť Základy na kľúč v meste Ružomberok.


Fotogaléria - kanalizačné prípojky Ružomberok


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.

kanalizačné prípojky Ružomberok
kanalizačné prípojky Ružomberok

Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).