Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Banská Bystrica


LIMAZA s.r.o.

Martin Patráš
Adresa: Čelno 397/33, Podbrezová-Lopej


O nás 

LIMAZA s. r. o. patrí k stavebným firmám v Banskobystrickom kraji, ktoré realizujú rôzne druhy stavieb ako sú napríklad:

○ kanalizačné a vodovodné prípojky
○ projektovanie kanalizácie
○ gravitačná kanalizácia
○ tlaková kanalizácia
○ odborné poradenstvo
○ dodanie tovaru
○ dodanie žumpy
○ dodanie tlakovej nádoby
○ dopravné značenie
○ oprava cestnej komunikácie do pôvodného stavu
○ osadenie revíznej šachty
○ zemné a výkopové práce
○ základy na dom
○ zámkové dlažby


Sme partnerom vykopeme.eu v mestách Banská Bystrica a Brezno aj v oblastiach Zemné a výkopové práce
a Zámkové dlažby.


Vozový park

pásový bager Banská Bystrica
pásový bager Banská Bystrica

minibager Kubota KX018-4


Hĺbkový dosah: 2,38 m

Výška: 2,35 m

Váha: 1,79 t

Dĺžka: 3,71 m

Vybavenie: lyžice 30, 40, 50, svahovacia lyžica

Šírka: 1,3 m


nakladač Banská Bystrica
nakladač Banská Bystrica
trojstranný sklápač Banská Bystrica
trojstranný sklápač Banská Bystrica

Fotogaléria - kanalizačné prípojky Banská Bystrica


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).