sk

Štatút súťaže o víkendový pobyt s vykopeme.eu

10.05.2022

V termíne 1.06.2022 do 24.06.2022 prebieha súťaž
"Hraj o víkendový pobyt" 

🟠 víkendový pobyt v Apartmáne Tatiana, Terchová na 2 noci, kapacita 8 osôb. Link na ubytovanie https://www.booking.com/Share-ARWclm4. Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")
Obchodné meno: Radovan Daliman - vykopeme.eu, Sila 68, 951 24 Nové Sady
IČO: 1078699897 DIČ: 2020406520

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.06.2022 do 24.06.2022. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická alebo právnická osoba s vytvoreným účtom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku 4 tohto štatútu (ďalej len "účastník súťaže").

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník pre príspevok s názvom ,,Hraj o víkendový pobyt:
🟠 označte v komentári troch známych, ktorí by potrebovali dovolenku,
👍 označte Páči sa mi to na našu Facebook stránku Vykopeme.eu,
👍 označte Páči sa mi to na tento súťažný príspevok.
 

Do súťaže sa môže 1 Facebook konto zapojiť jeden krát. Počet výhercov je 1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 24.6 2022.

6.Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Víťaz bude priamo kontaktovaný správou cez sociálnu sieť Facebook organizátorom. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené aj na sieti Facebook. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní od žrebovania a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výhru odovzdáme v podobe poukazu na pobyt, kde si termín pobytu výherca dohodne s majiteľmi Apartmán Tatiana, Terchová, buď mailom alebo telefonicky. Poukaz zašleme elektronickou formou na email výhercu.

8. Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení:
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len"GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook alebo Instagram stránke www.nitrazdroj.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu marketing@vykopeme.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi Radovan Daliman - vykopeme.eu.
2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo -od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

V NITRE, dňa 1.06.2022, marketing@vykopeme.eu