Powered by Smartsupp
EUR
sk

Kanalizačné prípojky Topoľčany


Valotop s.r.o. 
Martin Valo
0903 922 229 
Adresa: Horné Obdokovce 238, 956 08 Horné Obdokovce
E-mail: 
info@vykopybagrom.sk


O nás

Valotop s.r.o. Ponúka kvalifikovaný a odborný prístup pri montáži odpadových rozvodov, kanalizačných prípojok a čističiek odpadových vôd.

Čo zabezpečíme?

○ výkop pre kanalizačnú prípojku
○ dodávku potrebného materiálu za veľkoobchodné ceny
○ dovoz stavebného materiálu (piesok a podsyp pod odpadové rúry
○ riešenie odpadových vôd pre domy, ktoré sú bez napojenia na verejnú kanalizáciu
○ predaj a dovoz čističiek odpadových vôd
○ výkop montážnej jamy, podľa konkrétneho typu čističiek odpadových vôd
○ dovoz materiálu potrebného na osadenie (betónové podložie)
○ samotné osadenie a napojenie


Vozový park

Pásový bager Kubota kx 018-4
Pásový bager Kubota kx 018-4


Pásový bager Kubota kx 018-4

Hmotnosť: 1,79 t  
Prepravná dĺžka: 2,35  m
Prepravná šírka:
1,3 m
Prepravná Výška: 2,44 m
Max. dosah:
3,92 m
Hĺbkový dosah: 2,38 m
Lyžice: 30, 50, 100 cm


Valník Iveco
Valník Iveco


Valník Iveco Daily, nosnosť 2 t

Spoľahnúť sa na nás môžete aj pri dovoze a odvoze stavebného materiálu, štrkov, pieskov a zeminy.
Sme zárukou rýchlosti, flexibility a spoľahlivosti. 


Fotogaléria realizovaných prác


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).