EUR
sk

Kanalizačné prípojky Kysucké Nové Mesto


PAMA Company SK, s.r.o.

Patrik Maslák 

0948 154 968
Adresa: Okružná 109, Čadca 022 04
E-mail: pamacompany@atlas.sk


O nás 

Naša firma realizuje:

○ vybudovanie kanalizácie
○ dopájanie vŕtaných studní
○ realizácia inžinierkych sietí
○ výkopové práce
○ prípojky na vodu 


PAMA Company SK, s.r.o. je partnerom Vykopeme.eu aj za oblasť Vodovodné prípojky, odkaz nižšie:


Vozový park

Minibager kanalizačné prípojky kysucké nové mesto
Minibager kanalizačné prípojky kysucké nové mesto

Minibager SANY SY26U  

Hĺbkový dosah: 2,82 m

Váha: 3 t

Šírka: 1,55 m


Iveco hakový nosič s kontajnerom
Iveco hakový nosič s kontajnerom

Iveco hakový nosič s kontajnerom


Iveco dodávka do 3,5 t
Iveco dodávka do 3,5 t

Iveco dodávka do 3,5 t


Fotogaléria - kanalizačné prípojky Kysucké Nové Mesto


Informačné okienko

Návrh a následna výstavba

Kanalizačné prípojky navrhujeme v súlade s technickou normou STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky .

Všeobecné požiadavky pre výstavbu kanalizačnej prípojky stanovuje Vyhláška o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Zb. , § 33.


Kanalizačné prípojky rozdeľujeme podľa:

Síl unášajúcich odpadovú vodu:
 gravitačná - odpadová voda odteká prirodzene po spáde potrubia, teda gravitačne,
 tlaková - odpadová voda sa zhromažďuje v akumulačnom priestore čerpacej stanice odpadových vôd a následne ich po naplnení prečerpá do najbližšieho gravitačného potrubia, prípadne priamo do verejnej kanalizácie. Tento systém sa používa, ak vnútorné kanalizácie vyúsťuje nižšie, než je dno potrubia stokovej siete.

Odvádzanie dažďových vôd:
 jednotná - dažďové vody sú odvádzané spoločne so splaškovými odpadovými vodami,
 delená - dažďové vody sú odvádzané samostatným potrubím oddelene od vôd splaškových. Tento druh sa užíva napríklad vtedy, ak je na vnútornú kanalizáciu objekt na predčistenie alebo ak je kanalizačná prípojka tlaková. Delená kanalizačná prípojka teda môže byť,
 splašková alebo dažďová (aj z možnosťou vsakovacieho systému).