Powered by Smartsupp
EUR
sk

Geodetické práce KomárnoRadovan Daliman
0911 462 752  
e-mail: info@vykopeme.eu


O nás

Patríme k jedinečným firmám v tejto oblasti. Ponúkame poradenstvo ohľadne geodézie, kartografie
a katastra k spokojnosti našich klientov. Preto sme často vyhľadávanou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje všetky služby ohľadne geodézie. Sme firma, ktorá zabezpečuje všetky služby nie len
v oblasti geodézie, ale aj komplexné riešenia potrebné k zápisu nehnuteľností na katastri
 - čo zahrňuje geometrické plány na zamerania stavieb, geometrické plány na oddelenia pozemkov, vytýčenia pozemkov, vytýčenia stavieb, polohopisné a výškopisné zamerania, výpočet kubatúr, adresné body a ďalšie.

Naša tradícia rodinného podniku hovorí za všetko. Tradícia profesionality a presnosti.
Sme odborníci s dlhoročnou praxou, ktorí Vám poskytnú ideálne riešenia.


Služby ktoré ponúkame

Geometrické plány​

 • Na zameranie novostavby ku kolaudácií,
 • pre prevod nehnuteľností,
 • na určenie vlastníckeho práva pozemkov,
 • na rozdelenie nehnuteľností,
 • na vyznačenie vecného bremena,
 • na zmenu hranice zastavaného územia obce príp. katastrálnej hranice​.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 • Vytyčovanie stavebného objetu a vnútornej skladby / múrov/.

​Špeciálne práce

 • Podzemné a nadzemné vedenia,
 • pozdĺžne a priečne profily,
 • kubatúry,
 • vytyčovacia sieť,
 • vytýčenie stavebného objektu a staveniska,
 • kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu,
 • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov,
 • meranie posunov stavebných objektov,
 • žeriavové dráhy,
 • vektorizácia a digitalizácia.

Fotogaléria - geodet / geodetické práce Komárno


Informačné okienko pre našich zákazníkov 

Geometrické plány Komárno

Geometrické plány Šurany
Geometrické plány Šurany
 • stavba ku kolaudácii
 • stavba k úveru
 • zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • delenie a scelenie parciel

Adresný bod Komárno

Povinnosť mať zameraný adresný bod vzniká stavebníkom od 1. júla 2015. Geodetické zameranie hlavného vstupu alebo viacerých vstupov do budovy upravuje Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia Vyhlášky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. V zmysle vyššie uvedeného zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriava sa zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.


Vytýčenie hraníc pozemkov Komárno

Hranice pozemku vytýčime geodetom - osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Vytýčenie hraníc pozemkov Šurany
Vytýčenie hraníc pozemkov Šurany

Grafická identifikácia parciel Komárno

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri "E", do katastrálnej mapy registra "C".

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri "C" a jej zákresom v katastrálnej mape. Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel Šurany
Grafická identifikácia parciel Šurany

Vytýčenie stavebných objektov Komárno

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • komunikácie
 • inžinierske siete
 • stožiare

Mapovanie (polohopis, výškopis) Komárno

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf

Mapovanie (polohopis, výškopis) Šurany
Mapovanie (polohopis, výškopis) Šurany

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Komárno

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku ktorým došlo počas výstavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.

Počas výstavby dochádza k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov spracovateľom realizačného projektu. Práve táto dokumentácia sa nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Šurany
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Šurany