Powered by Smartsupp

Kanalizační přípojky Olomoucký kraj


Vyberte okres

Naši stavební partneři Vám poradí, navrhnou řešení a zrealizují přípojky z pozemku nebo z místa vyústění vnitřních kanalizačních rozvodů nemovitosti do věrné kanalizace nebo žumpy.


Kanalizační přípojky rozdělujeme podle:

Sil unášejících odpadní vodu:
○ gravitační - odpadní voda odtéká přirozeně po spádu potrubí, tedy gravitačně,
○ tlaková - odpadní voda se shromažďuje v akumulačním prostoru čerpací stanice odpadních vod a následně je po naplnění přečerpá do nejbližšího gravitačního potrubí, případně přímo do veřejné kanalizace. Tento systém se používá, pokud vnitřní kanalizace vyúsťuje níže, než je dno potrubí stokové sítě.

Odvádění dešťových vod:
○ jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami,
○ dělená - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například tehdy, je-li pro vnitřní kanalizaci objekt pro předčištění nebo je-li kanalizační přípojka tlaková. Dělená kanalizační přípojka tedy může být,
○ splašková nebo dešťová (i z možností vsakovacího systému).