Powered by Smartsupp

Geodetické práce


Vyberte kraj


Informační okénko pro naše zákazníky

Geometrické plány

  • stavba ke kolaudaci
  • stavba k úvěru
  • zřízení věcného břemene
  • majetkoprávní vypořádání
  • dělení a scelení parcel

Adresní bod

Adresním bodem je prostorový údaj, který označuje polohu každého vstupu do budovy, které je určeno orientační číslo, nebo hlavního vstupu do budovy, pokud budova nemá určené orientační číslo a má určené soupisné číslo. Zaměřuje ho geodet. Adresní bod potřebujete dokladovat při vydání soupisného čísla, avšak často jej stavební úřad vyžaduje již při kolaudaci. Zaměřuje se většinou při zaměření stavby ke kolaudaci.


Vytyčení hranic pozemků

Hranice pozemku vytyčíme geodetem - osobou, která má způsobilost provádět geodetické a kartografické činnosti. Tato činnost sestává z více úkonů přes zaměření skutkového stavu, vyhodnocení různorodých mapových a jiných grafických podkladů až po samotné vytyčení v terénu.


Grafická identifikace parcel

Grafická identifikace parcel je grafické znázornění parcely právního stavu a parcely v katastrální mapě. Jedná se o zakreslení původní parcely evidované v pozemkové knize (v pozemně knižní vložce,) nebo v registru "E", do katastrální mapy registru "C".

Identifikace parcel je porovnání zápisu a zákresu parcely podle listiny nebo jiných operátů se zápisem parcely v rejstříku "C" a jejím zákresem v katastrální mapě. Je-li třeba pro účely právních úkonů zjistit předchozí právní stav a vlastnické právo k nemovitosti vyhotovuje se zpětná identifikace parcel.

Zpětná identifikace parcel je porovnání zápisu parcely z rejstříku C nebo z rejstříku E a jejího zákresu v katastrální mapě nebo v mapě určeného operátu se zápisem a zákresem parcely v předchozím právním stavu. Podle stavu příslušného katastrálního operátu lze zjistit historii parcely až 100 let dozadu.


Vytyčení stavebních objektů

Vytyčení staveb různých druhů:

  • rodinné domy
  • průmyslové objekty
  • komunikace
  • inženýrské sítě
  • stožáry

Mapování (polohopis, výškopis)

Polohopisné a výškopisné zaměření terénu včetně inženýrských sítí pro potřeby projektantů a architektů doplněné o zobrazenou katastrální mapu. Digitální výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf


Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace se zakreslenými změnami ke kterým došlo během výstavby, které jsou odsouhlaseny stavebním úřadem stejně jako realizační projekt.

Během výstavby dochází k ručnímu zakreslování změn, které je třeba zpřehlednit provedením nových originálů zpracovatelem realizačního projektu. Právě tato dokumentace se nazývá dokumentací skutečného provedení stavby. Podle této dokumentace je možné se orientovat při pozdějších poruchách v objektu a při změnách užívání stavby. Dokumentace potřebná zejména pro kolaudaci.