Powered by Smartsupp

Elektrické přípojky NN


Trápi Vás havarijná situácia? Alebo len potrebujete nahodiť nové ističe?
Zverte svoju dôveru do rúk miestnym odborníkom vo vašom okrese, ktorí sa o všetko potrebné postarajú. Naši kvalifikovaní elektrotechnici majú všetky potrebné znalosti a vybavenie, preto sa môžete sa tešiť na profesionálny prístup ku každej práci.


Elektrické přípojky NN

Pokud má být objekt plnohodnotně využitelný, potřebuje napojení na veřejnou energetickou síť pomocí přípojky NN - přípojka nízkého napětí, která umožňuje čerpat elektrickou energii z veřejného zdroje.

Pro každý objekt se zřizuje jen jedna elektrická přípojka. Začíná projektem a nezbytnými administrativními kroky, na konci celého postupu je smlouva o dodávce s rozvodným podnikem a dodavatelem elektrické energie. Přípojka pro rodinný dům začíná odbočením od zařízení veřejného rozvodu a končí přípojkovou skříní. Tam to ale zdaleka nekončí, právě naopak. Na přípojku NN navazují všechny další silně a slaboproudé rozvody směřující do domu.

Realizace elektrické přípojky NN vyžaduje úvodní odborný projekt, splnění kritérií vyžadovaných příslušnými normami, jakož i závěrečnou revizi provedenou revizním technikem.

Elektrická přípojka musí být veřejně přístupná, aby byla kdykoli odkontrolovatelná. Umisťuje se na plot nebo přístupnou vnější část domu, tak, aby pracovníci energetiky mohli kdykoli odečítat údaj z elektroměru.

Před přípojkovou skříní je nutno dodržet volný prostor široký 0,8 m z bezpečnostních důvodů. Jedna elektrická přípojka je určena k připojení jedné nemovitosti a musí mít plný počet vodičů rozvodného zařízení v místě jejího odbočení. Na přípojky se využívají závěsné kabely. Velmi důležité pro bezpečnost jsou jistící prvky.


Nová elektrická prípojka je už súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu, či objektu. Už vo fáze plánovania musí projektant myslieť na to, ako bude zabezpečené kúrenie a aké spotrebiče sa budú v domácnosti nachádzať a pod... Po vyhotovení projektovej dokumentácie sa postupuje nasledovne.

Pošlete žiadosť o pripojenie do verejnej siete distribučnej spoločnosti, pod ktorú váš pozemok patrí. K žiadosti budete potrebovať územný plán s vyznačenou polohou objektu, parcelné číslo a názvom ulice. Ak je viac parciel, tak treba vypísať všetky parcely.

Distribučná spoločnosť vám pošle písomné stanovisko o podmienkach vášho pripojenia k sieti a výšku poplatku za pripojenie v závislosti od veľkosti vášho hlavného ističa a počtu fáz. Podpísanú Zmluvu o pripojení treba následne poslať späť distribučnej spoločnosti a po zaplatení poplatku sa môže začať s prípravou odberného miesta. S touto realizáciou vám pomôže skúsený elektrikár. K Zmluve o pripojení je potom potrebné zaslať aj vypracovanú dokumentáciu.

Nakoniec si vyberiete svojho dodávateľa elektrickej energie a uzavriete s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Vybraný dodávateľ musí požiadať distribučnú spoločnosť o montáž elektromera a tá vám ho do 5 dní od prijatia požiadavky namontuje.

Od stĺpa k rozvádzaču z elektrickej prípojky NN sa bežne používajú hliníkové káble AYKY a od elektromerového rozvádzača k objektovej rozvodnici, sú ističe a prúdové chrániče sa dávajú medené káble YCKY.

Prívodné káble je vhodné umiestniť aj do tz. chráničky, ohybnej trubky, ktorá ich ochráni pred mechanickým poškodením.  


Bezpečnost a uvedení do provozu el. přípojek NN

Připojení elektrické přípojky NN provede elektrotechnik, specialista na provádění odborných prohlídek a zkoušek. Před uvedením do provozu je nutné ukončit montáž a provést odbornou prohlídku a zkoušku zařízení. Vyhotovit o tom písemnou zprávu o první odborné prohlídce a odborné zkoušce "výchozí revizní zprávu". Distribuční rozvody nízkého napětí jsou vyhrazeným technickým zařízením skupiny B, ve smyslu je nezbytné před uvedením do provozu zkontrolovat, zda realizace odpovídá konstrukční dokumentaci a jsou způsobilé pro bezpečný a spolehlivý provoz.

Nízko napěťové rozvody mají charakter veřejného distribučního rozvodu elektrické energie, k jejichž provozování je třeba vlastnit ve smyslu platného zákona licenci. Instalace elektrické přípojky NN je realizována v beznapěťovém stavu. Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. Před začátkem prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a bezpečnosti práce na staveništi. Při práci se musí používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Během prací je dodavatel povinen zajistit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními.