sk

Geodetické práce na Slovensku


Vyberte kraj


Informačné okienko pre našich zákazníkov

Vytýčenie hraníc pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, kedy priamo v teréne s presnosťou +/- 2,00 cm vyznačíme polohu lomových bodov hranice Vášho pozemku (napr. rohy vášho pozemku). Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS.

Vytýčenie stavieb

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS, ktorá nám umožňuje pracovať s presnosťou až +/- 2,00 cm.

Polohopis - výškopis

Jedná sa o zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu (napr. cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete a pod.) zväčša ako podklad pre projektanta. Zamerané existujúce prvky v teréne sú zakreslené do katastrálnej mapy. Výsledkom je teda sútlač skutkového stavu so stavom právnym. Výsledkom môže byť napr. zistenie, že existujúci plot je postavený o 50 cm ďalej ako by správne mal, teda že napr. sused využíva po celej dĺžke pozemku o 50 cm viac, ako by využívať mal.

Digitálna mapa

Potvrdenie o zápise do digitálnej mapy je jednou z príloh, ktorú je potrebné predložiť ku kolaudačnému konaniu stavby (Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995). V prípade objednania služby "digitálne mapa" skompletizujeme všetky potrebné prílohy, podáme žiadosť a už prinesieme len výsledok našej práce - potvrdenie o zápise do digitálnej mapy.